top of page

Privacy statement

VEILIGHEID EN PRIVACY

Via ons bedrijf worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Meubelmakerij Anjo Hermans acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten en communicatie van en met Meubelmakerij Anjo Hermans

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
  Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
   

Meubelmakerij Anjo Hermans is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Meubelmakerij Anjo Hermans verwerkt persoonsgegevens voor de eigen administratie en het fotoarchief.

Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: NAW gegevens

 • Telefoonnummer

 • Factuuradres

 • E-mailadres

 • Foto’s
   

Gegevensverstrekking aan derden
Er zullen nooit persoonlijke gegevens zonder uw toestemming gedeeld worden met derden. Tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze naam en of website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Contactformulier
Via de bladzijde contact is er de mogelijkheid om contact met Meubelmakerij Anjo Hermans op te nemen. Dat kan rechtstreeks via het telefoonnummer of via het mailadres, maar ook middels een contactformulier. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze website vertoont geen advertenties.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is, bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Meubelmakerij Anjo Hermans
Evertsenstraat 155
2315 RZ Leiden
anjohermans@casema.nl
info@anjohermansmeubelmakerij.nl
Tel: 06 -177 482 09

KVK nr

BTW nr

bottom of page